Informacje o projekcie

Projekt „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku” realizowany będzie w oparciu o środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 – 2014 (MF EOG 2009-2014), w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.
 
Celem projektu jest:
 1. odtworzenie historycznej przestrzeni architektonicznej w kształcie, jaki miała ona przed zniszczeniem;
 2. udostępnienie turystom wnętrza kościoła w kształcie pierwotnym;
 3. stworzenie nowej przestrzeni ekspozycyjnej;
 4. odtworzenie wnętrza z możliwością bogactwa detali architektonicznych związanych z tą przestrzenią.
Do najważniejszych zadań, jakie w ramach projektu stoją przed Muzeum Zamkowym
w Malborku, należą:
 1. Odbudowa wnętrza kościoła zamkowego, z przywróceniem mu sklepienia w kształcie sprzed wojennego zniszczenia. Konserwacja i wzmocnienie tynków historycznych połączone z konserwacją polichromii. Partie odbudowane po zniszczeniach II wojny światowej zostaną pokryte cienkowarstwowym tynkiem (przecierką). Posadzka wykonana zostanie z płyt kamiennych. Kościół otrzyma oświetlenie i ogrzewanie, instalacje niskoprądowe oraz nowe szklenie witrażowe ze szkła barwnego. Na wschodnim zamknięciu, we wnęce elewacji zewnętrznej, zrekonstruowana zostanie figura Madonny z Dzieciątkiem. Badania i prace konserwatorskie obejmować będą portal Złotej Bramy, zachowane in situ fragmenty posadzki z okresu regotycyzacji Steinbrechta, historyczne tynki, wyprawy kolorystyczne i polichromie oraz zachowaną stolarkę drzwiową. Zostanie zrekonstruowana empora zachodnia wraz z cyborium (z wykorzystaniem zachowanych elementów oryginalnych), na swoje miejsce wróci cały sklepienny detal architektoniczny oraz kamienne figury z Kolegium Apostolskiego.
 2. Prace w kaplicy św. Anny obejmą rekonstrukcję wypraw tynkarskich i malarskich, konserwację istniejącej posadzki (wraz z uzupełnieniem jej brakujących fragmentów) i odtworzenie mensy ołtarzowej. Po przeprowadzonych pracach konserwatorskich i badawczych zostanie wyeksponowana krypta grzebalna (wprowadzenie iluminacji), a dla celów komunikacyjnych planuje się wykonanie nowego, stalowo-szklanego pomostu. Prace konserwatorskie obu portali poprzedzone zostaną badaniami technologicznymi ceramiki, sztucznego kamienia, wypraw tynkarskich i polichromii oraz badaniami architektonicznymi. Całe wyposażenie ruchome, stolarka drzwiowa, witraże i kraty zostaną zakonserwowane, a na ścianie zachodniej, zostanie umieszczona kopia rysunkowego projektu malowidła z okresu regotycyzacji Steinbrechta.
 3. Konserwacja zachowawcza elewacji skrzydła północnego, na którą złożą się zabiegi konserwatorskie cegły i elementów kamiennych oraz pozostałości średniowiecznych wypraw tynkarskich na elewacji, a także kompleksowe prace remontowe i konserwatorskie elewacji Wieży Głównej. Remont obejmie także lica zewnętrzne XX-wiecznych ścian skrzydła północnego i wieży, w ramach którego zostanie wykonane spoinowanie ścian z okresu powojennej odbudowy oraz zabezpieczenie lica ścian przed wpływami atmosferycznymi. W obrębie Wieży pracom remontowym poddane zostaną schody i „kiosk” wyjściowy na najwyższej kondygnacji oraz odwodnienie tarasu górnego. Wieża otrzyma także nowe instalacje elektryczne, multimedialne i dozoru.
 4. Wszystkie pozostałe wnętrza w obrębie skrzydła północnego, od piwnic po II piętro, także zostaną poddane zabiegom adaptacyjno-konserwatorskim. W ramach tego zadania planuje się przeprowadzenie prac konserwatorskich ceglanych ścian, tynków, polichromii i monochromii, historycznych posadzek oraz stolarki okiennej i drzwiowej, a także badań archeologiczno-architektonicznych piwnic pod pierwszym dormitorium oraz pomieszczeń zespołu piekarni. W piwnicach zostaną wykonane posadzki ceramiczne oraz nowe instalacje elektryczne i teletechniczne, a przestrzeń strychowa nad kościołem zostanie zaadaptowana na potrzeby magazynowe.
 5. Remont i odbudowa wnętrz Wieży Kleszej i Domku Dzwonnika polegać będzie przede wszystkim na rekonstrukcji sklepień nad II i IV kondygnacją, wyremontowaniu historycznych i realizacji nowych posadzek oraz poddaniu zabiegom konserwatorskim średniowiecznych piwnic. Wszystkie wnętrza zostaną poddane pracom remontowym, a na IV kondygnacji powstaną nowe szklenia witrażowe wraz ze szkleniem ocieplającym. Zakres prac obejmuje także konserwację stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i wodnej w Wieży Kleszej oraz nowych instalacji elektrycznych i niskoprądowych. Kompleksowym pracom remontowym zostanie poddany Domek Dzwonnika, w ramach którego planuje się m.in. zrekonstruowanie zadaszenia nad wejściem.
Cały w/w zakres prac realizowany będzie przez wyłonionych w trybie zamówień publicznych Wykonawców, w czterech zadaniach:
 1. Zadanie nr I - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w zespole kościoła NMP na Zamku Wysokim – Wnętrza skrzydła północnego
 2. Zadanie nr II - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w zespole kościoła NMP na Zamku Wysokim – Elewacje skrzydła północnego wraz z Wieżą główną
 3. Zadanie nr III - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w zespole kościoła NMP na Zamku Wysokim – Wieża Klesza i Domek Dzwonnika
 4. Zadanie nr IV - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w zespole kościoła NMP na Zamku Wysokim – Konserwacja wyposażenia ruchomego.
Projektowi towarzyszyć będą wystawy prezentujące efekty tych prac, konferencje naukowe oraz publikacje. Całe zadanie musi zostać zrealizowane w bardzo krótkim czasie,tj. w okresie od października 2014 do marca 2016 r.
 
Projekt pn. Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, to największe w historii Muzeum i zamku wyzwanie, które przywróci zespołowi kościoła NMP właściwą rangę i miniony blask.
 
Powrót

Wsparcie udzielone z:

Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl